ประวัติประเพณีไทย

ประวัติประเพณีไทย  กิจกรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เครื่องแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ กฎหมาย ศีลธรรม ความเชื่อ ฯลฯ เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคมและเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมของสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ กลายเป็นประเพณีประจำชาติที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น หากเป็นประเพณีที่ดีอยู่แล้วก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรรมของชาติ หากไม่อยู่ในสภาพดี ให้เปลี่ยนใหม่ตามฤดูกาล ประเพณีทั้งหมดได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เข้าสู่สังคม เป็นวิถีชีวิตในสังคมที่เรียกว่า จารีตประเพณี ที่รวบรวมเอาข้อปฏิบัติที่หลากหลายเข้ากับชีวิตของเรา เป็นศาสนาที่มีอิทธิพลต่อประเพณีไทยมากที่สุดโดยเฉพาะ วัดวาอารามต่างๆ ในประเทศไทย สะท้อนถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่เข้าสู่สังคมไทย ชี้ว่า คนไทยให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในด้านศิลปะการงดใช้อย่างงดงามในพิธีกรรมทางศาสนามาแต่โบราณกาล ประเพณีเกิดจากสภาพสังคม ธรรมชาติ ทัศนคติ อัตลักษณ์ ค่านิยม และความเชื่อของคนในสังคมที่มีต่อสิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ เช่น ลมฟ้าอากาศ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้น ในยามเกิดภัยพิบัติ มนุษย์จึงต้องวอนขอสิ่งที่พวกเขาคิดว่าจะช่วยได้เมื่อภัยร้ายผ่านพ้นไป และมนุษย์ก็เสียสละเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที เมื่อการประพฤติตนยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีตามความเชื่อและความรู้เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตน หรือทำจนเป็นแบบพิมพ์เดียวกันที่เป็นพิธีการและสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณีของสังคมนั้นๆ ประเพณีและวัฒนธรรมโดยพื้นฐานแล้วเป็นสิ่งเดียวกัน กล่าวคือ เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในธรรมชาติโดยตรง แต่เป็นสิ่งที่สังคมและคนทั่วไปร่วมกันสร้างขึ้น จากนั้นจึงส่งต่อกันในรูปแบบต่างๆ ตามเนื้อหา ประเพณี ความคิดเห็น ความรู้สึก ความเชื่อ ฯลฯ ที่มีอยู่ในจิตใจของผู้คนเป็นวัฒนธรรมทั้งหมดที่สั่งสมมาตามกาลเวลาและสืบทอดต่อกันมา จนเกิดความเคยชิน ซึ่งเรียกว่า […]

ประเพณีภาคเหนือ

ประเพณีภาคเหนือ ประเพณีภาคเหนือ วัฒนธรรมของภาคเหนือ ภาคเหนือหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าล้านนา เป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายทำให้น่าหลงใหลไม่แพ้ส่วนอื่นๆ ของประเทศไทย เนื่องจากเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ สถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ภาษาถิ่น เครื่องแต่งกาย การละเล่นพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ประเพณีภาคเหนือ ฯลฯ และวัฒนธรรมภาคเหนือ ถือเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน ภาคเหนือของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบระหว่างภูเขา ผู้คนมาอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่เรียกว่ากลุ่มวัฒนธรรมล้านนา ผู้คนมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่มีองค์ประกอบสำคัญที่คล้ายกันแต่แตกต่างกัน เช่น สำเนียงของภาษา ท่ารำ เพลง วิถีชีวิตชาวนา เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเชื่อในวิญญาณบรรพบุรุษ การปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาและการแสดงอารมณ์ การสื่อความคิดด้วยภาษา วรรณกรรม ดนตรีและงานฝีมือ และการจัดงานเฉลิมฉลองตามโบราณสถานต่างๆ ภาคเหนือ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาแอลป์สลับกับหุบเขา ดังนั้นจึงมีอากาศหนาวเย็นมากในฤดูหนาว และในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง ห่างไกลจากทะเล โดยรวมแล้วมีป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมากในภาคเหนือซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ปิง ยม วัง รวมพื้นที่ประมาณ 93,690 ตารางกิโลเมตร. เมื่อเทียบพื้นที่ทางตอนเหนือแล้ว ใกล้กับประเทศฮังการีมากที่สุด แต่เล็กกว่าเกาหลีนิดนึง  วัฒนธรรมทางการแต่งกาย ประเพณีภาคเหนือ ประเพณีภาคเหนือ วัฒนธรรมทางเหนือมีเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละเชื้อชาติ […]

ประเพณีไทยมีอะไรบ้าง

ประเพณีไทยมีอะไรบ้าง หน่วยงานระดับภูมิภาคหกแห่งใช้เพื่อจุดประสงค์ทางภูมิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีการใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 และก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2520 โดย National Geographic Commission ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาวิจัยแห่งชาติ แผนกนี้ประกอบด้วยหกภูมิภาค ทิศเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางทิศตะวันตก ศูนย์กลาง ภาคตะวันออก ใต้ ภูมิภาคต่าง ๆ มีประเพณีที่แตกต่างกัน แสดงวิถีชีวิต และวัฒนธรรม เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของพื้นที่ ครั้งนี้ สนุกแคมปัส ขอพาเพื่อนๆ ลองศึกษาดูครับ ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยมีประเพณีอะไรบ้าง? ชาวไทยเหนือพูดภาษาล้านนาได้ไพเราะและไพเราะ ภาคเหนือมีภาษาพูดและภาษาเขียนที่เรียกว่า “คำเมือง” สำเนียงแตกต่างกันไปตามภูมิภาค แม้กระทั่งทุกวันนี้พวกเขาก็ใช้สื่อสารกัน เครื่องแต่งกายของชาวเหนือมีลักษณะแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติของคนในเขตเมือง ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค หญิงชาวเหนือนุ่งผ้าซิ่นหรือผ้าซิ่นยาวเกือบถึงข้อเท้าเป็นผ้าที่นิยมนุ่งกันทุกเพศทุกวัย ตัวเสื้อเป็นเสื้อคอกลม สีสันสดใส ลวดลายสวยงาม ใส่กับร้านทำผมหรือแฮร์พีซก็ได้ สำหรับผู้ชาย กางเกงขาสามส่วนคล้ายกางเกงสามส่วน เรียกติดปาก ‘เตี้ย’ ‘เตียวสะดอ’ หรือ ‘เตียวกี่’ ทำด้วยผ้าฝ้ายย้อมสีน้ำเงินหรือสีดำที่ชอบนุ่ง และสวมเสื้อผ้าฝ้าย เรียกว่า […]

ประเพณีล่องสะเปา

ประเพณีล่องสะเปา การล่องเรือสะเปาเป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดลำปาง ซึ่งคล้ายกับประเพณีลอยกระทงในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย และเป็นประเพณี ประเพณี และวัฒนธรรมโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของลำปางซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย ที่อยู่ปลายน้ำเพื่อเตรียมใช้ในชีวิตหน้าเป็นของกำนัลแก่วิญญาณผู้ล่วงลับและเพื่อบิณฑบาตแก่คนเป็น หลักฐานการสืบสานประเพณีสระเปา ในสมัยเจ้าบุญวัฒน์วงษ์มานิต (พ.ศ. 2440 – 2465) มีหลักฐานว่าดาสะเปาหลวงแต่งเป็นเรือสำเภาที่มีเสากระโดงและโคมเล็กๆ นับร้อย มีอาหารบนเครื่อง พวกเขาทาสีรูปปั้นทาส ช้าง ม้า วัว และควาย และทำพิธีเอาศีรษะเข้าไปในซาเปาก่อน ข้าราชบริพารและชาวเมืองจึงนำสะเภาน้อย ตามขบวนแห่เป็นขบวนจากกำหลวง ลงที่ท่าเรือช้างเผือก (หลังผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนปัจจุบัน) ประชาชนกำลังถือสะเปาน้อย ลอยกระทงสองฝั่งแม่น้ำ (ธิดาองค์สุดท้ายของเจ้าบุญวัฒน์ วงษ์มานิต จากเรื่องเจ้าหญิงเบสบง) (บุญชู วงรักษ์, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2551) คำว่า “สะเปา” เป็นคำเดียวกับ “สันเป่า” และโดยทั่วไปหมายถึงเรือใบที่แล่นเรือ รันเนอร์ แปลว่า แทงค์ ตั้งชื่อตามอัตลักษณ์ของสะเปาเกี่ยวกับความเชื่อทางพุทธศาสนาของชาวล้านนา ที่ชาวบ้านเตรียมขึ้นจากความเชื่อที่ว่าเรือใบสะเปาคือการบิณฑบาตแก่ผู้วายชนม์ วิธีทำสระผมล้านนา ควรใช้กล้วย มะละกอ ไม้ไผ่ หรือกระดาษแก้ว ตกแต่งและตกแต่งด้วยดอกไม้หรือใช้กระดาษสีตัดเป็นลวดลายต่างๆ ฝั่งรามคำแหงและสินค้าอื่นๆก็มีนะครับ […]

งานประเพณีวัฒนธรรม ของจังหวัดสระแก้ว

งานประเพณีวัฒนธรรม ของจังหวัดสระแก้ว ประเพณีข้าวใบสีสุขขวัญ อำเภอเขาสามสิบ อำเภอเขาชะกัง 1. ช่วงเย็น งานเช้าและเย็น วันที่ 3 มีนาคม 2. ประวัติความเป็นมา นำโดยผู้นำท้องถิ่น โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี ตามปฏิทินจันทรคติ การลบพื้นโดยกำนัน วรชัย และ อุดม สมปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลข้าวสามสิบ บรรดาผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูประเพณีใบศรีสุขกวางขาว ฟื้นฟูและรักษาประเพณีใบศรีซื่อขวัญข้าว ส่งเสริมและส่งต่อประเพณีที่สวยงามนี้จากรุ่นสู่รุ่น 4. ขั้นตอนและพิธีกรรม กิจกรรมที่ดำเนินการคือ: ภาคเช้า: จะมีขบวนแห่ใน 13 หมู่บ้าน ขบวนจะประดับด้วยข้าวเปลือกและเมล็ดพืชต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่หาได้ในท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ผ้าขาวม้า วิถีชีวิตของคนไทยในท้องถิ่นนั้นสวยงาม ตระการตา และไม่มีใครเทียบได้ เป็นงานฝีมือล้ำค่าที่ทอรวงข้าว สิ่งที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดโดยชาวอำเภอเขาสามสิบนั้นตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นและส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป นอกจากขบวนพาเหรดแล้ว ภายในงานยังมีการขายจานตำบลและการประกวดผลิตผลทางการเกษตรอีกด้วย วางแผนกิจกรรมต่างๆ พิธีบูชา เดิมสระแก้วดำรงตำแหน่งเป็นอำเภอเล็กๆ และในอดีตได้ตั้งด่านให้รัฐบาลเข้าตรวจคนและสินค้า มีข้าราชการในตำแหน่งเสนาธิการซึ่งทำหน้าที่เป็นด่านตรวจ จนถึงปี พ.ศ. 2452 รัฐบาล ยกฐานะเป็นตำบลและพระนาม […]

ประเพณีสงกรานต์ ภาคใต้

ประเพณีสงกรานต์ ภาคใต้ เทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีเฉลิมฉลองปีใหม่ของประเทศไทย แม้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่ามักจัดขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน ซึ่งเป็นเดือนที่ 5 ตามปฏิทินจันทรคติ ประเทศไทยมีประเพณีสงกรานต์ย้อนหลังไปถึงสมัยอยุธยา ในหลักนิติธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงกล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพิธีดับเทียนพรรษาว่าเผด็จการใดเป็นพิธีตัดปีเก่า เกี่ยวกับพิธีลดละหมาดจนถึงวันขึ้นปีใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐานว่าหมายถึงการบำเพ็ญกุศลตามปฏิทินจันทรคติครั้งที่ 5 ซึ่งบ่งชี้ว่าประเพณีสงกรานต์ของหลวงมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ข้าพเจ้าใช้ วันขึ้นปีใหม่จึงเป็นวันขึ้นปีใหม่ เสถียรโฆเศรษฐ์ อธิบายคำภาษาสันสกฤตว่า “สงกรานต์” ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนที่ หมายถึง การเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์จากกลุ่มดาวหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง ในภาษาสันสกฤต สงกรานต์ หมายถึง ทุกเดือน เวลาที่คนไทยเรียกว่า “สงกรานต์” คือเวลาที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนจากราศีมีนเป็นราศีเมษ เพราะเป็นวันและเวลาในการเริ่มต้นปีใหม่ตามคติที่ถือว่าเป็นวันสงกรานต์ ชาวฮินดูที่ปฏิบัติในอินเดียมีประเพณีการฉลองปีใหม่ที่เรียกว่าติวารี กาลครั้งหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ ในสมัยโบราณ ประเทศไทยนับเดือนจันทรคติและต้อนรับปีใหม่ในเดือนไอซึ่งตรงกับเดือนธันวาคม เทศกาลสงกรานต์เชื่อว่าเป็นประเพณีปีใหม่ที่สืบทอดมาจากอินเดีย เดือนเมษายนเป็นเดือนที่คนไทยถูกปล่อยตัวจากการทำนา จึงเหมาะที่คนไทยจะต้อนรับปีใหม่ในช่วงเวลานี้เช่นกัน เวลาว่างเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวใต้ ประเพณีสงกรานต์ในภูมิภาคอื่นๆ มีความคล้ายคลึงกัน แต่จริงๆ แล้วมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันมากมาย สิ่งสำคัญคือการละเว้นจากการมองหาวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับอนาคต ละเว้นจากการล่าข้าว ปู ปลา และผัก ซึ่งต้องละเว้นจากการทำสีข้าว และห้ามอาบน้ำในแม่น้ำและลำคลอง ห้ามตัดผมหรือเล็บ ตัดกิ่งไม้ […]